Ketua Editor

Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P

 

Dewan Editor

Dr. Nurhafsah, S.P. M.Si

Munir , S.Pt. M.P

Suherman, S.P. M.P

 

Editor Pelaksana

Muh. Jurhadi Kadir, S.Pt. M.P

Fitriani, S.Pt. M.Si

Irmayani, S.Pt. M.Si